دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)
موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)

محمد علی رنجبر؛ بهمن شهریاری

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، ، صفحه 81-107

https://doi.org/10.22051/hii.2021.36165.2476

چکیده
   ایالت فارس در اوایل اجرای قانون نظام اجباری، با برخی نواقص و عدم هماهنگی میان بخش‌های کشوری و لشکری مواجه بود؛ مانند فقدان مشخصات مشمولان و عدم وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی. از سوی دیگر، رضاشاه ...  بیشتر
تحلیلِ روند و نتایج سیاست اسکان عشایر در ایلات ممسنی در دوره رضاشاه
تحلیلِ روند و نتایج سیاست اسکان عشایر در ایلات ممسنی در دوره رضاشاه

محمدرضا علم؛ افروز مرادی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-89

https://doi.org/10.22051/hii.2019.20201.1639

چکیده
  طرح اسکان عشایر یکی از برنامه­های اصلاحی رضاشاه در راستای ایجاد دولت ملی در ایران و پروژة ملت‌سازیبود که در مناطق مختلف کشور به کمک ارتش به اجرا درآمد. منطقة ممسنی در استان فارس، یکی از مناطق تمرکزِ ...  بیشتر
چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی
چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22051/hii.2018.19386.1587

چکیده
  مشارکت سیاسیِ مبتنی بر وفاداری ملیِ گروه­ های قومی و مذهبی موجود در یک کشور، از ارکان اصلی توسعة سیاسی محسوب می­ شود. در ایران دوره رضا شاه، اگرچه زمینه­ی رشد مدرنیته و تحکیم مفاهیم اساسیِ آن فراهم ...  بیشتر
جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)
جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)

مسعود آدینه وند؛ حجت فلاح توتکار؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن بهرام نژاد

دوره 27، شماره 34 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22051/hii.2017.13954.1287

چکیده
  در دوره رضاشاه برنامه‌های تمرکز، تجدد آمرانه، وحدت ملی و تشکیل حکومت واحد به عنوان شاخص‌های اصلی این دوره، منجر به اصلاحات زیادی ازجمله در عرصه نظام اداری کشور شد. از مهمترین ویژگی‌های دیوانسالاری ...  بیشتر
پیامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکود بازار منطقه اصفهان( با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی)
پیامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکود بازار منطقه اصفهان( با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی)

فائزه توکلی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22051/hii.2014.752

چکیده
  در مقاله ی حاضر برخی پیامدهای اقتصادی در جریان کشف حجاب رضاشاه (سالهای 15-1314) در حوزه فعالیت های بازار اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.در این پژوهش، اسنادی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد بازاریان اصفهان پس از کشف ...  بیشتر
بهداشت و اقدامات خیریه‌ی بهداشتی در دوره‌ی رضاشاه
بهداشت و اقدامات خیریه‌ی بهداشتی در دوره‌ی رضاشاه

منصوره اتحادیه؛ الهام ملک زاده

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22051/hii.2014.744

چکیده
  دوران سلطنت رضاشاه با شعار ایجاد دولت مدرن و ایفای وظایف دولت در برابر ملت، به شکل‌گیری سیاست‌هائی انجامید که در قالب شاخصه‌هائی چون، تأکید بر ناسیونالیسم، عرفی‌گرائی و نظامی‌گری نمایان شد.مقاله‌ی ...  بیشتر