دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
اندیشه‌ی عثمانی‌گرایی در تاریخ اصلاحات عثمانی
اندیشه‌ی عثمانی‌گرایی در تاریخ اصلاحات عثمانی

رسول عربخانی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1388، ، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22051/hii.2014.743

چکیده
  همزمان با آغاز زوال اقتدار سیاسی اقتصادی دولت عثمانی طی قرن نوزدهم، ظهور اولین نشانه‌های بیداری ملی در میان اقلیت‌های درون امپراطوری عثمانی که خواستار استقلال و خودمختاری بودند، دولتمردان نظام را ...  بیشتر