دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)
پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلایی

دوره 23، شماره 17 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22051/hii.2014.723

چکیده
  ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی و داشتن دشت‌های حاصلخیز، منابع زیرزمینی و نیز واقع شدن در مسیر راه تجارتی ابریشم یکی از علل کشمکش‌های بین دو دولت ایران وروم از دوره اشکانیان – به ویژه ...  بیشتر