دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
شهر واحه‌های سغد
شهر واحه‌های سغد

اللهیار خلعتبری؛ حسن باستانی راد

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، ، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22051/hii.2014.677

چکیده
  سرزمین سغد، از پیشگامان ساخت و رشد و بالندگی شهر در پهنه تمدن ایرانی است.نام سغد ریشه در معنای سکونت‌گاه و شهر دارد.ساکن سغد جزو نخستین شهرنشینان و کناره‌های رود سغد(زرافشان) بهترین جایگاه از نظر طبیعت ...  بیشتر