دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تأسیسات جهانگردی استان اصفهان در دورۀ پهلوی(1357-1320ش)
تأسیسات جهانگردی استان اصفهان در دورۀ پهلوی(1357-1320ش)

سمیه بختیاری

دوره 31، شماره 51 ، آبان 1400، ، صفحه 39-72

https://doi.org/10.22051/hii.2021.35956.2465

چکیده
  تأسیسات اقامتی و پذیرایی، از زیرساخت‌های مهم‌ صنعت جهانگردی است که دغدغۀ فراهم‌آوردن آن برای گردشگران خارجی از ابتدای دورۀ پهلوی در بین مسئولان حکومت وجود داشت. بررسی وضعیت تأسیسات اقامتی و پذیرایی ...  بیشتر