دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
وضعیت شغلی معلمان زن در عصر رضاشاه
وضعیت شغلی معلمان زن در عصر رضاشاه

مرضیه حسینی

دوره 33، شماره 58 ، مرداد 1402، ، صفحه 15-44

https://doi.org/10.22051/hii.2023.41164.2693

چکیده
  تحول در نظام آموزشی عصر رضاشاه ذیل گفتمان دولت مدرن ملی و به تبع آن رشد و گسترش آموزش زنان با هدف تربیت زن و مادر جدید ایرانی، به اشتغال چشمگیر زنان در نظام آموزشی به‌ویژه به عنوان معلم منجر شد. دربارۀ ...  بیشتر
مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه
مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه

مرضیه حسینی

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22051/hii.2021.35484.2448

چکیده
  عصر رضاشاه آغاز دوران مدرن و ایجاد تحولات بنیادین در پهنۀ اجتماعی ایران است. طرح بیداری زنان در این دوره، حیات اجتماعی آنها به‌ویژه زنان طبقۀ متوسط و بالای شهرنشین را به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار داد. ...  بیشتر