دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی

لیدا مودت؛ علی بحرانی پور؛ سجاد پاپی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، ، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22051/hii.2021.33588.2346

چکیده
        دورۀ سلجوقی عصر تأسیس و تثبیت حکومت­های محلی در ایالت­ های مهم ایران بود. خوزستان نیز در آن دوره یکی از ایالت­ های مهم ایران (از نظر سیاسی و اقتصادی) بود؛ به‌طوری که به «جامه­ ...  بیشتر