دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی دو خوانش از مردم‌سالاری در جریان‌های اندیشۀ دینی معاصر ایران
بررسی دو خوانش از مردم‌سالاری در جریان‌های اندیشۀ دینی معاصر ایران

محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22051/hii.2020.25995.2005

چکیده
  در این مقاله تأثیر رویکرد تفسیری محمد مجتهد شبستری به­ عنوان یکی از نوگرایان ­دینی و آیت‌الله مصباح یزدی به ­عنوان یکی از نمایندگان جریان اسلام سیاسی فقاهتی بر نوع نگاه آنها به الگوی نظم سیاسی دموکراتیک ...  بیشتر