دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، ، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22051/hii.2020.23802.1879

چکیده
  در مقالۀ حاضر به مسئلۀ آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص رشتۀ آهن طی سال‌های 1304-1320ش پرداخته شده و ضرورت‌های تأسیس این مؤسسات و نقش آنها در تربیت نیروی انسانی برای صنعت راه‌آهن به بحث گذاشته ...  بیشتر