دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری

دوره 31، شماره 51 ، آبان 1400، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22051/hii.2020.29226.2172

چکیده
  مقالۀ حاضر به موضوع سهم صنعت چای در دورۀ ملی‌شدن نفت ایران اختصاص دارد و نقش این صنعت را در تحقق اقتصاد بدون نفت ارزیابی می‌‌کند. این مقاله بر اساس اسناد منتشرنشدۀ سازمان اسناد ملی ایران و اسناد وزارت ...  بیشتر