دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر
بینش نظری ابن مجاور در تاریخ المستبصر

سعید خنافره مودت؛ شهلا بختیاری

دوره 30، شماره 45 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22051/hii.2020.27788.2085

چکیده
  ابن‌مجاور یک نظریه‌پرداز گمنام ایرانی است که سفرنامه‌اش تاریخ المستبصر، با وجود اهمیت نظری آن، در میان پژوهشگران معاصر کمتر شناخته شده است. تاریخ المستبصر گزارشی از سفر ابن‌مجاور در شهرهای شبه‌جزیرۀ ...  بیشتر