چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی
چالش خلافت و حکومت در اندیشۀ سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی

مرتضی شیرودی

دوره 29، شماره 44 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2020.26247.2017

چکیده
  پیشینۀ چالش مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، به عصر سید جمال‌الدین اسدآبادی و به او می‌رسد. پس از او نیز انسان ایرانیِ معاصر، متحیر از این واقعه، در دوراهیِ روی‌آوری به این «مفاهیم مدرن» یا آن ...  بیشتر