بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی استرقاق فتوح تیمور گورکانی
بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی استرقاق فتوح تیمور گورکانی

نرگس علیپور؛ نزهت احمدی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، ، صفحه 81-103

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2019.16538.1431

چکیده
  تیمور گورکانی با لشکرکشی­های گسترده­ توانست سرزمین­های زیادی را تحت حکومت خود درآورد. بخش بزرگی از این یورش­ها  تحت عنوان غزا و جهاد علیه کفّار صورت گرفت. استفاده از مفهوم جنگ علیه کفّار  ...  بیشتر