دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
ایران و ایرانی در سفرنامه‌‌ی ابن‌بطوطه و اولیای چلبی
ایران و ایرانی در سفرنامه‌‌ی ابن‌بطوطه و اولیای چلبی

منیژه صدری

دوره 24، شماره 23 ، آذر 1393، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22051/hii.2015.800

چکیده
    بازنمایی هویت ایرانی به‌منظور ریشه‌یابی هویت امروزی ضروری است. هویت پدیده‌ای موقعیت‌مند است که در طول زمان ساخته شده، با عناصر خاص خود پایا یا دگرگون می‌شود. بازنمایی هویت را از متون گوناگون ادبی، ...  بیشتر