دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی تأثیر مخیله‌ی ایرانی بر مارکسیسم حزب توده
بررسی تأثیر مخیله‌ی ایرانی بر مارکسیسم حزب توده

فریبرز محرم خانی؛ منصور عنبر مو

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22051/hii.2014.789

چکیده
    در این مقاله تأثیر عقل ایرانی بر فهم حزب توده از مارکسیسم را بررسی می‌کنیم. حزب توده به عنوان مهم‌ترین نماینده‌ی اشاعه‌ی مارکسیسم در ایران، نقش تاریخی مهمی داشته است. مخی‍‍له‌ی جمعی، میراث ...  بیشتر