دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بررسی اوضاع سیاسی ریشهر از ظهور صفویه تا پایان دوره طهماسب اول
بررسی اوضاع سیاسی ریشهر از ظهور صفویه تا پایان دوره طهماسب اول

بدرالسادات علیزاده مقدم؛ احترام شکریان

دوره 26، شماره 29 ، خرداد 1395، ، صفحه 133-168

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2229

چکیده
  پیشینه تاریخی بندر ریشهر در شبه جزیره‌ بوشهر به چندین هزار سال قبل از میلاد منتهی می شود. در زمان پادشاهی عیلام، این منطقه لیان نام داشته و به لحاظ اقتصادی و سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. ...  بیشتر