دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی

ابراهیم رایگانی؛ مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2214

چکیده
  چکیده ارجان یکی از مهمترین کوره‌های ایالتی دوره ساسانی در جنوب‌غربی ایران بود که در دوران اسلامی نیز رشد و گسترش مضاعفی یافت. سلسله‌هایی چون صفاریان، آل‌بویه، سلجوقیان و اتابکان براین منطقه حکمرانی ...  بیشتر