دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)
صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سال‌های دولت ملی ایران (1332-1330)

زهرا طلایی حاتم؛ حسین آبادیان؛ محسن بهرام نژاد؛ محمد بختیاری

دوره 31، شماره 51 ، آبان 1400، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22051/hii.2020.29226.2172

چکیده
  مقالۀ حاضر به موضوع سهم صنعت چای در دورۀ ملی‌شدن نفت ایران اختصاص دارد و نقش این صنعت را در تحقق اقتصاد بدون نفت ارزیابی می‌‌کند. این مقاله بر اساس اسناد منتشرنشدۀ سازمان اسناد ملی ایران و اسناد وزارت ...  بیشتر
جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)
جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)

مسعود آدینه وند؛ حجت فلاح توتکار؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ محسن بهرام نژاد

دوره 27، شماره 34 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22051/hii.2017.13954.1287

چکیده
  در دوره رضاشاه برنامه‌های تمرکز، تجدد آمرانه، وحدت ملی و تشکیل حکومت واحد به عنوان شاخص‌های اصلی این دوره، منجر به اصلاحات زیادی ازجمله در عرصه نظام اداری کشور شد. از مهمترین ویژگی‌های دیوانسالاری ...  بیشتر