دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
زنان خاندان سلطنتی در دوره اشکانی
زنان خاندان سلطنتی در دوره اشکانی

مژگان خان مرادی

دوره 27، شماره 36 ، اسفند 1396، ، صفحه 49-67

https://doi.org/10.22051/hii.2017.13735.1281

چکیده
  با آنکه اشکانیان نزدیک به پانصد سال حکومت کردند اما شواهد ناچیزی در خصوص زنان این دوره در دست است. زنان خاندان سلطنتی نیز، که معمولاً در بالاترین رده­های اجتماعی کشور قرار دارند، از این قاعده مستثنی ...  بیشتر