دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی
نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی

محمدکریم یوسف جمالی؛ محمد‌تقی ایمان پور؛ علی‌اکبر شهابادی

دوره 23، شماره 18 ، مرداد 1392، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hii.2014.772

چکیده
  با روی کار آمدن داریوش بزرگ و توسعه بیشتر شاهنشاهی که نیازمند تجدید نظر در ساختار اداریش بود، داریوش تصمیم گرفت علاوه بر اصلاحاتی که در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور ، سیستم ساتراپی کشور را که در عهد کورش ...  بیشتر