دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس و سرمایة اجتماعی
انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس و سرمایة اجتماعی

نظام علی دهنوی؛ هوشنگ خسروبیگی

دوره 27، شماره 33 ، خرداد 1396، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22051/hii.2017.3105.

چکیده
   انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس یکی از نخستین انجمن ­های ایرانیِ مدرن و دموکراتیک در تاریخ معاصر بود که توانست با سرمایة اجتماعی نسبتاً گسترده ­اش به تأسیس مدرسه، کمک به نیازمندان و بسیاری از امور ...  بیشتر