نویسنده = محمد تقی مشکوریان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 219-252

10.22051/hii.2016.2507

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


2. سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 247-272

10.22051/hii.2016.2219

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری