نویسنده = علی اکبر جعفری
تعداد مقالات: 3
1. چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

دوره 28، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 105-125

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری


2. بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی

دوره 26، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 219-252

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


3. سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی

دوره 25، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 247-272

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری