دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت

پروین قدسی زاد

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22051/hii.2023.43584.2788

چکیده
  احسان طبری از سرآمدان جنبش کمونیستی در ایران بود. او با دانش وسیعش در اعتباربخشی به حزب تودۀ ایران و آموزش مارکسیسم به جوانان حزبی، در گستراندن قلمرو حزب به‌ویژه در میان روشنفکران و کارگران سهمی بزرگ ...  بیشتر
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)

پروین قدسی زاد؛ سهراب یزدانی؛ محمد امیر شیخ نوری

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 129-161

https://doi.org/10.22051/hii.2014.707

چکیده
  سه دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332، دولت پهلوی با جریان فکری مخالفی مواجه شد که طیفی از اقشار به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده را به خود جذب کرده بود. این جریان که برآمده از نظام فکری مارکسیسم بود، در دو تشکل حزب ...  بیشتر