دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309:زمینه ها، اهداف و پیامدها
قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309:زمینه ها، اهداف و پیامدها

داریوش رحمانیان؛ غلامرضا ظریفیان؛ سیمین فصیحی؛ شهرام غلامی

دوره 21، شماره 11 ، آبان 1390، ، صفحه 25-55

https://doi.org/10.22051/hii.2013.655

چکیده
  دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش‌‌های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی‌‌ها شتاب‌زده و نآاگاهانه ...  بیشتر