نویسنده = علیرضا ملائی توانی
تعداد مقالات: 4
1. دیوان محاسبات و مسئلۀ پرداخت حقوق در دورۀ قاجار (1327-1329ق)

دوره 29، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 117-144

امین محمدی؛ علیرضا ملایی توانی؛ سیدمحمدرحیم ربانی زاده


2. تأملی در چیستی عدالتخانه و روند تحول مفهومی آن

دوره 25، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 177-197

علیرضا ملایی توانی؛ مسعود آتشگران


3. اندیشة تشکیل ارتش ملی در نخستین دورة مجلس شورای ملی

دوره 25، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 205-228

علیرضا ملایی توانی؛ سیده ‌فاطمه سهیلی