فصلنامه علمی و پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران» (HII) - اصول اخلاقی انتشار مقاله