اعضای هیات تحریریه
سردبیر

علیمحمد ولوی

استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

a.valaviatalzahra.ac.ir

مدیر مسئول

اسماعیل حسن زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)

ismailhassanzadehatyahoo.com
0000-0001-5558-9367

اعضای هیات تحریریه

جمشید آزادگان

دانشیار بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

historyislamiranatalzahra.ac.ir

ابوالقاسم اجتهادی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

historyislamiran1atalzahra.ac.ir

نزهت احمدی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

nozhat.ahmadiatgmail.com

احسان اشراقی

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه تهران

historyislamiran2atalzahra.ac.ir

محمد تقی امامی خویی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد شهر ری

dr_emamiatyahoo.com

محمد تقی ایمان پور

تاریخ ایران باستان استاد گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

mimanpourathotmail.com

محمد رضا بارانی

تاریخ اسلام استادیار تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

m.baraniatalzahra.ac.ir

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

tfarsaniatyahoo.com

اللهیار خلعتبری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

allahyarkhalatbariatgmail.com

محمدتقی راشد محصل

استاد گروه زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

historyislamiran4atalzahra.ac.ir

محمدسرور مولایی

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات دانشگاه الزهرا

mohammadsarwarmawlaieatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خوزه کوتیاس

دانشگاه اسپانیا

jose.cutillasatua.es
0000-0003-1772-7233

کارشناس نشریه

خدیجه سهراب زاده

کارشناس

sohrabzadeatgmail.com