دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر ناپایداری سیاسی بر مفاسد اجتماعی قاضیانِ ایران در قرن هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

محسن لطف آبادی؛ اللهیار خلعتبری؛ عطالله حسنی


2. بررسی عوامل و چگونگی احیاء و رونق صنعت فرش در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

پوران طاحونی؛ مصطفی ملایی


3. استناد به گزارش (نقل) و اصل مسئلگی با تاکید بر متون تاریخی دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

محمدحسن احمدی


4. نقش سیاست های تأمین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نف تخیز خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

کاوه رستم پور


5. پیوستگی اقتصادی- سیاسی رویدادهای فرهنگی در عصر پهلوی دوم (نمونه موردی جشن‌های 2500 ساله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

میکائیل وحیدی راد


6. وجه جنسیتی گفتمان دولت ـ ملت رضاشاه و تاکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

مرضیه حسینی؛ سیمین فصیحی


7. تأثیر ساختار مطلقه‌ی شبه-مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحران محیط‌زیستی در ایران (مطالعه موردی آلودگی هوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

مهدی رفعتی پناه